Дистанционно отчитане на водомер и топлинно счетоводство


Фирма Вамекс предлага на Вашето внимание системи за дистанционно отчитане на водомери на водещи немски производители, базирани на най-новите технологии в тази област. Дистанционното отчитане на водомерите се извършва автоматично в края на всеки месец, без да е необходимо  да се осигурява достъп до сградата и да се нарушава личното Ви пространство.  

Ние Ви предлагаме комплексна услуга за изграждане на система за дистанционно отчитане на водомер, която включва:
  • Безплатен оглед на сградата и предоставяне на оферта за изграждане на система за дистанционно отчитане на Вашите водомери и/или топломери
  • Доставка и монтаж на водомерите и всички други компоненти на системата за дистанционно отчитане
  • Пломбиране на водомерите и придвижване на информацията към ВиК-Русе и Топлофикация-Русе по служебен път

Предлаганите от нас водомери са пригодени за допълнително поставяне на радио модул, с който данните от показанията на водомера могат по безжичен път да се излъчват към концентратор, монтиран на подходящо място в жилищната сграда. От своя страна концентратора събира даннте, излъчвани от радио модулите и чрез GPRS мрежа ги предава през определени интервали от време към предварително дефиниран FTP сървър. Постъпилата в сървъра информация се обработва от ВиК дружеството при изготвяне на сметките за консумираната вода.

Съществува и възможност за включване към системата на други измервателни уреди (топломери,разходомери за газ, индивидуални разпределители на топлинна енергия и електромери), предаващи данни по унифицирания комуникационен протокол wireless M-bus, отговарящ на стандарта ЕN13757-4 в сферата на безжичното отчитане на средства за измерване.

Дистанционно отчитане на водомер Вамекс Русе

 
Основни предимства на предлаганата от Вамекс Русе система за дистанционно отчитане на водомер:
  • Не е необходимо да осигурявате ежемесечен достъп до Вашето жилище за отчитане на водомерите.
  • Сметките се изготвят ежемесечно, на база актуална информация, без да се налага начисляване на служебен разход при невъзможност да се осигури достъп до водомера.
  • Отчитането става бързо и прецизно, независимо от броя на измервателните уреди.
  • Модулите разпознават и сигнализират за течове и опити за вмешателство в системата както и опити за влияние. Това намалява загубите на вода и прави кражбите невъзможни
  • Комплексната услуга на фирма Вамекс включва доставка, монтаж и пломбиране на водомерите
  • Възможно е да заплатите системата на разсрочено плащане, без оскъпяване.

 Свържете се с нас на 082 834 409 или на 0878 780 930 и заявете Вашият безплатен оглед сега!

 

Фирма Вамекс извършва услугата дялово разпределение на топлинна енергия за град Русе. Чрез изградените системи за дистанционно
отчитане на водомерите и топломерите отчитането се извършва автоматично в края на всеки месец, без да е необходимо  да се осигурява достъп до сградата и да се нарушава личното Ви пространство.  

Цена на услугата:
„Дялово разпределение на топлинна енергия”

1,80 лева  на монтиран уред за дялово разпределение – топлоразпределител, топломер и водомер за гореща вода за обекти към ИАС.
1,80 лева  на монтиран уред за дялово разпределение – топлоразпределител и/или топломер за обекти към ГАС
1,56 лева  на монтиран уред за дялово разпределение – топлоразпределител, топломер и водомер за гореща вода за обекти на дистанционен отчет към ИАС
1,56 лева  на монтиран уред за дялово разпределение – топлоразпределител, топломер за обекти на дистанционен отчет към ГАС

Програма "Изряден клиент" на Топлофикация-Русе
Описание на програмата:
В програмата участват ежемесечно всички клиенти, използващи топлинна енергия за битови и небитови нужди, които са изпълнили едновременно следните условия:
 1. Нямат просрочени, съдебни и присъдени задължения към „Топлофикация Русе” ЕАД и фирмите за дялово разпределение (ФДР) до последния ден на месеца, за който се издава фактурата.
 2. Всички уреди в имота им са с преминала метрологична проверка и са изпълнили в срок предписанията на „Топлофикация Русе” ЕАД и ФДР за метрологична проверка и подмяна на уредите за дялово разпределение.

В случай на неизпълнение на условието по т.2, клиентът възстановява правото да участва в програмата „Изряден клиент” от месеца, следващ месеца, в който е изпълнил предписанията и отговаря на другите условия на програмата.

 3. Осигуряват ежемесечен отчет на уредите за дялово разпределение (водомери) от ФДР и „Топлофикация Русе” ЕАД чрез визуален отчет, дистанционен отчет или предоставяне на данни чрез интернет сайта на „Топлофикация Русе” ЕАД. При неосигурен достъп за отчет клиентът губи правото да участва в програмата „Изряден клиент” както за текущия месец, така и за следващия.

„Изрядният клиент” се ползва от пределна цена за Битово гореща вода в размер на 12,00 лева с ДДС за всеки потребен и отчетен кубик битово гореща вода.
Пример:
При цена за съответния месец за един кубик битово гореща вода в размер повече от 12 лева с ДДС, „Изрядният клиент”  заплаща за всеки потребен и отчетен кубик цена в размер на 12 лева с ДДС. 
При цена за съответния месец за един кубик битово гореща вода в размер по-малко от 12 лева с ДДС, „Изрядният клиент”  заплаща цената определена от фирмата за дялово разпределение.

За отопление (енергия от отоплителни тела, енергия отдадена от сградна инсталация и енергия от отоплителни тела в общи части) не се прилага отстъпка.


bulb-icon

Знаете ли че...

По данни на СЗО един на всеки трима души по света няма достъп до чиста питейна вода. Около 3 милиарда души от населението на планетата не могат дори да си измият ръцете защото не разполагат с вода и сапун.

footer background