Политика за личните данни


Политика за защита на личните данни на „Фирма Вамекс“ ЕООД

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на потребителите на уебсайта на “Фирма Вамекс“ ЕООД. В случай че не сте съгласни с тази Политика, моля не използвайте уебсайта.

Политиката е в сила от 13.01.2020 г.

С цел предоставяне на стоките и услугите си на уебсайта на “Фирма Вамекс“ ЕООД,  обработваме лични данни на физически лица, в съответствие с настоящата Политика.

При обработването на лични данни “Фирма Вамекс“ ЕООД спазва всички приложими към дейността й нормативни актове по защита на личните данни, включително и Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламента“).

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни („Обработването”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

1. Категории субекти на данни

Във връзка с предоставените стоки и услуги “Фирма Вамекс“ ЕООД обработва информация относно физически лица, ползватели на Уебсайта и физически лица, представляващи и действащи от името на юридически лица.

2. Категории данни, които обработваме

Информацията (категориите лични данни), която обработваме относно Вас съобразно тази Политика, може да включва Вашите имена,  имейл адрес, фирма, адрес и телефонен номер.

3. Цели на обработването на лични данни

“Фирма Вамекс“ ЕООД събира, съхранява и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика.

3.1. Целите за обработване на лични данни от “Фирма Вамекс“ ЕООД, свързани със спазване на законови задължения, включват: приемане, администриране и обработване на поръчки, изпълнение и осъществяване на доставка на покупки, извършени през Уебсайта, обслужване на клиенти, включително предоставяне на онлайн услугите, достъпни на Уебсайта, осъществяване на комуникация, свързана с предоставяните услуги и осигуряване на индивидуален подход при предоставяне на услугите, съобразен със заявените от ползвателите предпочитания,  моделиране, развитие и подобряване функционалността на Уебсайта, администриране и управление на услугите и управление и контрол на качеството на предоставяните услуги.

4. Срокове за съхранение на данните

„Фирма Вамекс“ ЕООД прилага генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на услугите и за спазване изискванията на закона.

5. Предоставяне на информация

“Фирма Вамекс“ ЕООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица.

6. Права по отношение на личните данни

Регламентът предвижда следните права:

6.1. Право на информираност

6.2. Право на достъп

6.3. Право на коригиране

6.4. Право на изтриване

6.5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни

6.6. Право за уведомяване на трети лица

6.7. Право на преносимост на данните

6.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване

6.9. Право на оттегляне на съгласие

6.10. Право на възражение

6.11 Право на жалба до надзорен орган

7. Данни за контакт с „Фирма Вамекс“ ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Църковна Независимост“ 3, ет. 5, офис 22А.

Адрес на търговски обект: гр. Русе, ул. „Капитан лейтенант Евстати Винаров“ 5

Субектите на данни могат да упражнят правата си по т. 6.1-6.10 от тази Политика, като отправят съответно писмено искане на адреса за кореспонденция на „Фирма Вамекс“ ЕООД.

Искането може да бъде упражнено и по електронен път, като за целта трябва да е подписано от Субекта на данни с квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, и да се изпрати до „Фирма Вамекс“ ЕООД  на адреса на електронна поща, посочен в координатите за връзка.

footer background